Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj

27.97%

Životna osiguranja u 2013.

72.03%

Neživotna osiguranja u 2013.

Životna osiguranja

Osiguranje s kapitalizacijom isplate
Osiguranje za slučaj vjenčanja ili rođenja
Rentno osiguranje
Životna osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik
Životno osiguranje

Neživotna osiguranja

Dopunsko zdravstveno osiguranje
Kasko osiguranje
Osiguranja od nezgode
Osiguranje imovine
Osiguranje jamstava
Osiguranje kredita
Osiguranje od automobilske odgovornosti
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu plovila
Osiguranje od odgovornosti za upotrebu zračnih letjelica
Osiguranje od požara i elementarnih šteta
Osiguranje od profesionalne odgovornosti
Osiguranje plovila
Osiguranje raznih financijskih gubitaka
Osiguranje robe u prijevozu
Osiguranje tračnih vozila
Osiguranje za djecu
Osiguranje zračnih letjelica
Putno osiguranje

Visoko motivirani i organizirani